Wykaz odpadów  odbieranych przez  DIMEKO SERWIS  

 

     Odpady niebezpieczne
    

 

Kod   Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów

 

01                                           Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce

  rud oraz innych kopalin

     01 04 07*             Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin

                                  innych niż rudy metali

     01 04 84*             Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych / fosforytów, apatytów /

                                  zawierających substancje niebezpieczne

02                                         Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa,

łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

     02 01 08*             Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony

                                  roślin I i II klasy toksyczności / bardzo toksyczne i toksyczne /

03                                         Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru

i tektury

     03 02 01*             Środki do konserwacji i impregnacji drewna nie zawierające związków

                                  chlorowcoorganicznych

     03 02 02*             Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne

     03 02 03*             Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

     03 02 04*             Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

     03 02 05*             Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne

04                                         Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego

     04 01 03*              Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki / bez fazy ciekłej /

     04 02 14*              Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne

     04 02 16*              Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne

     04 02 19*              Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

05                                         Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej

przeróbki węgla

     05 01 03*               Osady z dna zbiorników

     05 01 15*               Zużyte naturalne materiały filtracyjne / np. gliny, iły /

06                               Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii

                                   nieorganicznej

     06 01 01*               Kwas siarkowy i siarkawy

     06 01 02*               Kwas chlorowodorowy

     06 01 03*               Kwas fluorowodorowy

     06 01 04*               Kwas fosforowy i fosforawy

     06 01 05*               Kwas azotowy i azotawy

     06 01 06*               Inne kwasy 

     06 02 01*               Wodorotlenek wapniowy

     06 02 03*               Wodorotlenek amonowy

     06 02 04*               Wodorotlenek sodowy i potasowy

     06 02 05*               Inne wodorotlenki

     06 03 13*               Sole i roztwory zawierające metale ciężkie

     06 04 04*               Odpady zawierające rtęć

     06 04 05*               Odpady zawierające inne metale ciężkie

     06 10 02*               Odpady zawierające substancje niebezpieczne

07                                         Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii

organicznej

     07 01 01*                Wody popłuczne i ługi macierzyste

     07 01 03*                Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

     07 01 04*                Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

     07 01 07*                Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

     07 01 08*                Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

     07 01 09*                Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

     07 01 10*                Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

     07 02 01*                Wody popłuczne i ługi macierzyste

     07 02 03*                Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

     07 02 04*                Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

     07 02 07*                Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

     07 02 08*                Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

     07 02 09*                Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

     07 02 10*                Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

     07 03 01*                Wody popłuczne i ługi macierzyste

     07 03 03*                Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

     07 03 04*                Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

     07 03 07*                Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

     07 03 08*                Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

     07 03 09*                Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

     07 03 10*                Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne 

     07 04 80*                Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności / bardzo toksyczne

                                     i toksyczne /

     07 05 04*                Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

     07 05 08*                Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

     07 05 10*                Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

     07 05 13*                Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne

     07 05 80*                Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne

     07 06 01*                Wody popłuczne i ługi macierzyste

     07 06 03*                Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

     07 06 04*                Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

     07 06 07*                Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

     07 06 08*                Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

     07 06 09*                Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

     07 06 10*                Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

     07 07 01*                Wody popłuczne i ługi macierzyste

     07 07 03*                Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

     07 07 04*                Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

     07 07 07*                Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

     07 07 08*                Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

     07 07 09*                Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

08                                         Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych / farb,

lakierów, emalii ceramicznych/, kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich

     08 01 11*                Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje

                                     niebezpieczne

     08 01 13*                Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne

                                     substancje niebezpieczne

     08 01 15*                Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne

                                     lub inne substancje niebezpieczne

     08 01 17*                Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne

                                     substancje niebezpieczne

     08 01 19*                Zawiesiny wodne farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne

                                     substancje niebezpieczne

     08 01 21*                Zmywacz farb i lakierów

     08 03 12*                Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

     08 03 14*                Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

     08 03 17*                Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne

     08 04 09*                Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje  

                                     niebezpieczne

     08 04 11*                Odpady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje

                                     niebezpieczne

     08 04 13*                Uwodnione szlamy klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne

                                     substancje niebezpieczne

     08 04 15*                Odpady ciekłe klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne

                                     substancje niebezpieczne

 

 

 

09                                         Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych

     09 01 01*                Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów

     09 01 02*                Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych

     09 01 03*                Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach

     09 01 04*                Roztwory utrwalaczy

     09 01 05*                Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających

     09 01 06*                Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro

     09 01 13*                Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06

     09 01 80*                Przeterminowane odczynniki fotograficzne

10                                         Odpady z procesów termicznych

     10 04 01*                Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

     10 11 81*                Odpady zawierające azbest

11                                         Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów

i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych

     11 01 05*                Kwasy trawiące

     11 01 06*                Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05

     11 01 07*                Alkalia trawiące

     11 01 08*                Osady i szlamy z fosforanowania

     11 01 09*                Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne

     11 01 13*                Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne

     11 01 98*                Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

     11 02 05*                Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne 

12                                         Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali

i tworzyw sztucznych

     12 01 06*                 Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce / z wyłączeniem

                                      emulsji i roztworów /

     12 01 07*                 Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali nie zawierające chlorowców

                                      / z wyłączeniem emulsji i roztworów /

     12 01 08*                 Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce

     12 01 09*                 Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali nie zawierające chlorowców

     12 01 10*                 Syntetyczne oleje z obróbki metali

     12 01 12*                 Zużyte woski i tłuszcze

     12 01 14*                 Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne 

     12 01 16*                 Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne

     12 01 18*                 Szlamy z obróbki metali zawierające oleje / np. szlamy z szlifowania, gładzenia

                                      i pokrywania

     12 01 20*                 Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne

     12 03 01*                 Wodne ciecze myjące

13                                         Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw / z wyłączeniem olejów jadalnych

oraz grup 05, 12 i 19 /

     13 01 01*                  Oleje hydrauliczne zawierające PCB

     13 01 04*                  Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

     13 01 05*                  Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

     13 01 10*                  Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

     13 01 13*                  Inne oleje hydrauliczne

     13 02 05*                  Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków

                                       chlorowcoorganicznych  

     13 02 06*                  Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

     13 02 07*                  Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji

     13 02 08*                  Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

     13 03 01*                  Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB

     13 03 07*                  Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

                                       nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

     13 03 08*                  Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

                                       inne niż wymienione w 13 03 01*

     13 03 10*                  Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

     13 05 01*                  Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

     13 05 02*                  Szlamy z odwadniania olejów w separatorach

     13 05 03*                 Szlamy z kolektorów

14                                         Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów

     14 06 02*                 Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

     14 06 03*                 Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

     14 06 04*                 Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

     14 06 05*                   Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki

15                                 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne

                                      i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach

     15 01 10*                   Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi

                                        zanieczyszczone / np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo

                                        toksyczne i toksyczne

     15 01 11*                   Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia

                                        konstrukcyjnego / np. azbest /, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

     15 02 02*                   Sorbenty, materiały filtracyjne / w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach /,

                                        tkaniny do wycierania / np. szmaty, ścierki / i ubrania ochronne zanieczyszczone

                                        substancjami niebezpiecznymi / np. PCB /

16                                  Odpady nie ujęte w innych grupach

     16 01 07*                    Filtry olejowe

     16 01 09*                    Elementy zawierające PCB

     16 01 13*                    Płyny hamulcowe

     16 01 14*                    Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje

     16 02 09*                    Transformatory i kondensatory zawierające PCB

     16 02 12*                    Zużyte urządzenia zawierający wolny azbest 

     16 02 13*                    Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione

                                         w 16 02 09 do 16 02 12  / np. świetlówki /

     16 02 15*                    Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń

     16 03 03*                    Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

     16 03 05*                    Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

     16 05 06*                    Chemikalia laboratoryjne i analityczne / np. odczynniki chemiczne /  zawierające

                                          substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych

                                          i analitycznych

     16 05 07*                    Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne

                                         / np. przeterminowane odczynniki chemiczne /

     16 05 08*                    Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne

                                         / np. przeterminowane odczynniki chemiczne /

     16 06 01*                    Baterie i akumulatory ołowiowe

     16 06 02*                    Baterie i akumulatory niklowo – kadmowe

     16 06 06*                    Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów

     16 07 08*                    Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty

17                                         Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury

drogowej / włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych /

     17 01 06*                     Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych

                                          materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające subst. niebezpieczne

     17 02 04*                     Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone

                                          substancjami niebezpiecznymi

     17 03 01*                     Asfalt zawierający smołę

     17 03 03*                     Smoła i produkty smołowe

     17 04 09*                     Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

     17 04 10*                     Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne

     17 05 03*                     Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne / np. PCB /

     17 05 05*                     Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

     17 05 07*                     Tłuczeń torowy / kruszywo / zawierający substancje niebezpieczne

     17 06 01*                     Materiały izolacyjne zawierające azbest

     17 06 03*                     Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne

     17 06 05*                     Materiały konstrukcyjne zawierające azbest

18                                   Odpady medyczne i weterynaryjne

     18 01 06*                     Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

     18 01 08*                     Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

     18 02 05*                     Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

     18 02 07*                     Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

 

 

 

 

 

19                                   Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów z oczyszczalni

                                        ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych 

     19 01 05*                     Osady filtracyjne / np. placek filtracyjny / z oczyszczania gazów odlotowych

     19 01 06*                     Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych

     19 01 07*                     Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

     19 02 05*                     Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

     19 02 11*                     Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

     19 08 06*                     Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

     19 08 07*                     Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

     19 08 08*                     Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie

     19 08 10*                     Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej / woda inne niż wymienione w 19 08 09                                      

     19 08 11*                     Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków

                                          przemysłowych

     19 11 01*                     Zużyte filtry iłowe

     19 11 02*                     Kwaśne smoły  

20                                         Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

     20 01 21*                     Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć