Wykaz  odpadów odbieranych przez DIMEKO SERWIS

 

Odpady inne niż niebezpieczne

 

 

Kod    Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów

 

01                       Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud          

                           oraz innych kopalin

     01 04 08          Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07

     01 04 10          Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07

     01 04 13          Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07

     01 04 99          Inne nie wymienione odpady

     01 05 04          Płuczki o odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej

     01 05 07          Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

 02                      Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa,

łowiectwa oraz przetwórstwa żywności  

     02 01 04          Odpady tworzyw sztucznych / z wyłączeniem opakowań /

     02 01 07          Odpady z gospodarki leśnej

     02 01 09          Odpady agrochmikaliów inne niż wymienione w 02 01 08

     02 01 83          Odpady z upraw hydroponicznych

     02 01 99          Inne nie wymienione odpady

     02 02 03          Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa

     02 02 04          Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

     02 02 82          Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80

     02 03 01          Szlamy z mycia, czyszczenia, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców

     02 03 02          Odpady konserwantów

     02 03 03          Odpady poekstrakcyjne

     02 03 04          Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa

     02 03 05          Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

     02 03 81          Odpady z produkcji pasz roślinnych

     02 03 82          Odpady tytoniowe

     02 03 99          Inne nie wymienione odpady

     02 04 01          Osady z oczyszczania i mycia buraków

     02 04 02          Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza / wapno defekacyjne /

     02 04 99          Inne nie wymienione odpady

     02 05 01          Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

     02 05 99          Inne nie wymienione odpady

     02 06 01          Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

     02 06 02          Odpady konserwantów

     02 06 99          Inne nie wymienione odpady

     02 07 01          Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców

     02 07 02          Odpady z destylacji spirytualiów

     02 07 03          Odpady z procesów chemicznych

     02 07 05          Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

03                       Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt meblowych i mebli, masy celulozowej,

papieru i tektury

     03 01 05           Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż 03 01 04

     03 01 82           Osady z zakładowej oczyszczalni ścieków                    

     03 02 99           Inne nie wymienione odpady

     03 03 01           Odpady kory i drewna

     03 03 02           Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową / w tym osady ługu zielonego /

     03 03 05           Szlamy z odbarwiania makulatury

     03 03 07           Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

     03 03 08           Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

     03 03 09           Odpady szlamów defekosaturacyjnych

     03 03 10           Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej

                              separacji

     03 03 11           Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

     03 03 99           Inne nie wymienione odpad

04                        Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego

     04 01 01           Odpady z mizdrowania / odzierki i dwoiny wapniowe /

     04 01 02           Odpady z wapnienia

     04 01 04           Beczka garbująca zawierająca chrom

     04 01 05           Beczka garbująca nie zawierająca chromu

     04 01 06           Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

     04 01 07           Osady nie zawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

     04 01 08           Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom / wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór /

     04 01 09           Odpady z polerowania i wykańczania

     04 01 99           Inne nie wymienione odpady

     04 02 09           Odpady materiałów złożontch / np. tkaniny inpregnowane, elastomery, plastomery /

     04 02 10           Substancje organiczne z produktów naturalnych/ np. tłuszcze, woski /

     04 02 21           Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

     04 02 22           Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

05                        Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej

                              przeróbki węgla

     05 07 02            Odpady zawierające siarkę

     05 07 99            Inne nie wymienione odpady

06                         Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu

                               chemii nieorganicznej

     06 01 99            Inne nie wymienione odpady

     06 02 99            Inne nie wymienione odpady

07                         Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów chemii organicznej

     07 02 13            Odpady tworzyw sztucznych

     07 02 17            Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16

     07 02 80            Odpady przemysłu gumowego i produkcji gumy

     07 02 99            Inne nie wymienione odpady

     07 04 81            Przeterminowano środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80

     07 04 99            Inne nie wymienione odpady

     07 06 81            Zwroty kosmetyków i próbek

     07 06 99            Inne nie wymienione odpady

08                         Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych / farb,

lakierów, emalii ceramicznych /, kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich

     08 01 12            Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

     08 01 14            Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13

     08 01 16            Szlamy wodne farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 15

     08 01 18            Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17

     08 01 20            Zawiesiny wodne farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 19

     08 01 99            Inne nie wymienione odpady

     08 03 07            Szlamy wodne zawierające farby drukarskie

     08 03 08            Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie

     08 03 13            Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12

     08 03 15            Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14

     08 03 18            Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

     08 04 10            Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 08

     08 04 12            Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11

     08 04 14            Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13

     08 04 16            Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15

     08 04 99            Inne nie wymienione odpady

09                          Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych

     09 01 99             Inne nie wymienione odpady

10                          Odpady z procesów termicznych

     10 01 01             Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów / z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych

                                w 10 01 04

     10 01 02             Popioły lotne z węgla

     10 01 05             Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

     10 01 07             Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzone w postaci

                                szlamu 

     10 01 23             Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22

     10 01 80             Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

     10 01 99             Inne nie wymienione odpady

     10 02 01             Żużle z procesów wytapiania / wielkopiecowe, stalownicze /

     10 02 02             Nieprzerobione żużle z innych procesów

     10 02 08             Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07

     10 02 15             Inne szlamy i osady pofiltracyjne

     10 02 99             Inne niewymienione odpady

     10 03 22             Inne cząsteczki stałe i pyły / łącznie z pyłami z młynów kulowych / inne niż wymienione

                                w 10 03 21

     10 04 99             Inne nie wymienione odpady

     10 05 01             Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej / z wyłączeniem 10 05 80 /

     10 05 80             Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych

     10 06 01             Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

     10 07 01             Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

     10 08 09             Inne żużle

     10 09 03             Żużle odlewnicze

     10 09 99             Inne nie wymienione odpady

     10 10 03             Zgary i żużle odlewnicze

     10 01 99             Inne nie wymienione odpady

     10 11 03             Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego

     10 11 99             Inne nie wymienione odpady

     10 12 01            Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

     10 12 10            Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09

     10 12 99            Inne nie wymienione odpady

     10 13 01            Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

     10 13 04            Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego

     10 13 07            Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

     1013 10             Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09

     10 13 13            Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w  10 13 12

     10 13 14            Odpady betonowe i szlam betonowy

     10 13 80            Odpady z produkcji cementu

     10 13 81            Odpady z produkcji gipsu

     10 13 82            Wybrakowane wyroby

11                                         Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów

                               i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych                                                                                                                                                                              

     11 01 99             Inne nie wymienione odpady

     11 02 06             Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05

12                                         Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali

i tworzyw sztucznych

     12 01 01            Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

     12 01 02            Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

     12 01 03            Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

     12 01 04            Cząstki i pyły metali nieżelaznych

     12 01 05            Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

     12 01 13            Odpady spawalnicze

     12 01 15            Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14

     12 01 17            Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16

     12 01 21            Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

     12 01 99            Inne nie wymienione odpady

15                                         Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania

ochronne nie ujęte w innych grupach

     15 01 01            Opakowania z papieru i tektury

     15 01 02            Opakowania z tworzyw sztucznych

     15 01 03            Opakowania z drewna

     15 01 04            Opakowania z metali

     15 01 05            Opakowania wielomateriałowe

     15 01 06            Zmieszane odpady opakowaniowe

     15 01 07            Opakowania ze szkła

     15 01 09            Opakowania z tekstyliów

     15 02 03             Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania / np. szmaty, ścierki / i ubrania

                                ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

 

16                                         Odpady nie ujęte w innych grupach

     16 01 03              Zużyte opony

     16 01 15              Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14

     16 01 19              Tworzywa sztuczne

     16 01 20              Szkło

     16 01 99              Inne nie wymienione odpady

     16 02 14              Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 11

     16 02 16              Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

     16 03 04              Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

     16 03 06               Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 , 16 03 80

     16 03 80               Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

     16 05 09               Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

     16 06 04               Baterie alkaliczne / z wyłączeniem 16 06 03 /

     16 06 05               Inne baterie i akumulatory

     16 07 99               Inne nie wymienione odpady

17                                         Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury

drogowej / włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych /

     17 01 01               Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

     17 01 02               Gruz ceglany

     17 01 03               Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

     17 01 80               Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

     17 01 81               Odpady z remontów i przebudowy dróg

     17 01 82               Inne nie wymienione odpady

     17 02 02               Szkło

     17 02 03               Tworzywa sztuczne

     17 03 02               Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

     17 03 80               Odpadowa papa

     17 04 01               Miedź, brąz, mosiądz

     17 04 02               Aluminium

     17 04 03               Ołów

     17 04 04               Cynk 

     17 04 05               Żelazo i stal

     17 04 06               Cyna

     17 04 07               Mieszaniny metali

     17 04 11               Kable inne niż wymienione w 17 04 10

     17 05 04               Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

     17 05 06               Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

     17 05 08               Tłuczeń torowy / kruszywo / inny niż wymieniony w 17 05 07

18                                         Odpady medyczne i weterynaryjne

     18 01 04               Inne nie wymienione odpady

     18 01 07               Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06

     18 01 09               Leki inne niż wymienione w 18 01 08

     18 02 02               Inne odpady niż wymienione w 18 02 02

     18 02 06               Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05

19                                         Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni

ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych

     19 02 03               Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż

                                  niebezpieczne

     19 02 06               Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w  19 02 05

     19 03 05               Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04

     19 03 07               Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06

     19 04 01               Zeszklone odpady